ဖြေဆိုပြီးပါက View Results ကိုနှိပ်ကာ ရမှတ် Result ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။  Screenshot လေးရိုက်ထားပါ။